Husordensregler

1.Alle leieboere bør i gjensidig forståelse søke å opprettholde ro og orden i og omkring husene.
– Om natten, regnet fra kl. 22.00 til kl. 07.00 skal det være mest mulig ro i leilighetene og på området omkring husene så ikke naboer forstyrres.
– Bruk av utstyr slik som motoriserte redskaper eller lignende skal ikke brukes etter kl. 21:00 på hverdager og etter kl. 15:00 på lørdager. Søndager og  helligdager skal ikke dette benyttes.

2.Leilighetene må bare benyttes til beboelse.  Borettslagets styre kan gi dispensasjon. Likeledes må sang- og musikkundervisning eller annet som forårsaker støy ikke drives uten styrets samtykke.

3.Biler må ikke parkeres i stikkveiene.  Barnevogner, sykler, kjelker, sparker etc. må ikke hensettes slik at de sperrer for fri ferdsel.

4.Det innvendige vedlikehold av leiligheten hviler på andelseieren. Nye vindusruter, pakninger til kraner; reparasjon/utskiftning av varmtvannsbeholder, oppstaking av vasker etc. må dekkes av denne. Det må kun brukes toalettpapir til toalettet.
Ytre vedlikehold i form av beising av yttervegger og vinduer påhviler andelseieren.

5.Den enkelte leieboer står ansvarlig overfor borettslaget for enhver skade som han eller hans husstand (eventuelle: fremleietakere) måtte påføre bygninger og felles utvendige anlegg ved forsett eller uaktsomhet oppståtte skader meldes straks til styret.

6.Tørkestativer må bare brukes til vanlig klesvask, ikke til filleryer, gulvtepper og lignende. Tøy skal ikke henge ute på søndag eller helligdager.

7.Avfall sorteres etter de til enhver tids gjeldende bestemmelser gitt av kommunen.

8.Styret kan etter søknad innvilge andelseieren tillatelse til å holde husdyr. Forutsetningen er at dette er et husdyrhold som egner seg for borettslaget, f.eks. med hensyn til størrelse, lyd, forurensning, og at det føres nødvendig tilsyn med dyreholdet.
Det er en forutsetning av dyreholdet ikke er til unødig sjenanse for andre naboer. Hvis dette skjer, kan tillatelsen trekkes tilbake.
Særlige regler for hundehold: At hunder bjeffer er i deres natur, men hundeeier må sørge for å hindre unødvendig bjeffing. Hunder må holdes i bånd til enhver tid utenfor leiligheten. Turgåing og lufting skal skje på andre steder enn borettslagets område, og ekskrementer må plukkes opp umiddelbart.

9.Hageområdet på alle sider av de enkelte hus er felles for husets beboere.  Hver enkelt borettshaver disponerer alt mellom espalierene og inntil 2-3 m ut fra disse, samt den del av husets forside som ligger mellom gangveien og huset.  Borettshavere i endeleiligheter disponerer ca. 3m ut fra endeveggen. Det er en forutsetning at det skal være fri passasje rundt huset.

10.Det overlates til borettshaverne i hvert enkelt hus å bestemme seg for hvordan man vil ordne seg med beplantning på husets fellesområdet.  Dersom man ønsker å sette opp eller fjerne hekker, busker og trær på husets fellesområdet, må samtykke fra alle berørte naboer innhentes. Eventuelle gjerder må godkjennes av styret. Er det ønsker om å fjerne busker /trær etc. fra borettslagets fellesområde må styret godkjenne dette.

11.Styret har anledning til å gripe inn overfor leieboere som forsømmer sine utvendige anlegg slik at disse blir sjenerende for sine omgivelser.

12.Foreldre bør påse at barn ikke driver voldsom lek, for eksempel fotballsparking på husets fellesområder og de bør gjøre sitt til at deres barn ikke tråkker ned og ødelegger beplantningene.

13.Borettslagets styre har etter forutgående varsel adgang til leilighetene i forbindelse med for eksempel skadebesiktigelse.

14.Formelle henvendelser til styret må skje skriftlig.

15.Hvis hver enkelt innretter seg etter ordensreglementet og bl.a. tar tilbørlig hensyn til naboene, vil dette komme alle til gode i form av hyggelige og trivelige forhold i «landsbyen».

16.Forandring i dette reglement kan bare vedtas på en generalforsamling.

 Revidert 21. april 2015