Vedtekter

§ 1.

Vestre Øre borettslag er et selskap med begrenset ansvar, idet andelseierne ikke har personlig ansvar for andelslagets forpliktelser.

Borettslagets formål er å bygsle eller kjøpe arealer av området Vestre Øre i Moss for der å oppføre boliger for andelseierne, samt å forestå administrasjon og drift av lagets eiendommer..

Andelslaget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.

§ 2.

Borettslagets forretningskontor er i Ski kommune.

§ 3.

Bare fysiske personer kan være andelseiere i borettslaget. Ingen kan eie mer enn en andel.

Andre enn ektefeller eller personer som i minst to år naturlig har utgjort en husstand, kan ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Har flere arvinger i fellesskap eller et dødsbo ervervet andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen seks måneder etter at pålegget er mottatt, å overdra andelen med borettsinnskudd til en person som styret godkjenner.

§ 4.

Andelsbevisets pålydende er kr. 100. Hver andel gir enerett til å bruke en av boligene i borettslaget og til å benytte lagets fellesareal i samsvar med borettslagets regler.

§ 5.

Borettsbevisets pålydende er kr. 10.300.

Som sikkerhet for borettshavernes innskudd utsteder lagets styre en felles pantobligasjon med pant i samtlige eiendommer og med prioritet etter Husbankens lån. Obligasjonen blir lydende på borettshaverne v/forretningsføreren.

Til sikkerhet for skyldig husleie og andre krav som borettslaget måtte ha mot borettshaveren.
har borettslaget 1. prioritets pant i andels- og borettsbeviset for hver leilighet for et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning av kravet blir vedtatt gjennomført.

§ 6.

En andelseier har rett til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag §§ 4-4 flg.

Andel kan ikke gyldig overdras uten at erververen samtidig overtar borettsinnskudd og bruksrett.

Andelseier som ønsker å overdra sin andel skal gi skriftlig melding om dette til styret før andelen bys ut for salg.

§ 7.

Den som har ervervet en andel må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget.

Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter. Styret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser om overdragelsespris, husstandens størrelse eller lignende forhold som måtte være fastsatt eller godkjent av Husbanken.

Styret kan ellers bare nekte godkjenning når det er saklig grunn til det. Godkjenning kan ikke nektes dersom andelen er ervervet av den tidligere andelseiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Heller ikke kan godkjenning nektes når overdragelsen er et ledd i et bytte av boliger.

§ 8.

Borettslagets styre består av 5 medlemmer, som velges av generalforsamlingen for 2 år. Styrets leder og nestleder velges særskilt. Der velges dessuten 2 varamenn for de øvrige medlemmer av styret. Det er bare borettshavere som kan være medlemmer av styret.

§ 9

Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer, og gir instruks for dem, fastsetter deres lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Det hører også under styret å si dem opp eller gi dem avskjed.

§ 10.

Andelslagets firma tegnes i fellesskap av styrets leder og et styremedlem.
Styret kan meddele prokura.

§ 11.

Styret kan ikke uten generalforsamlingens samtykke med 2/3-dels flertall rive ned, selge, bygge om, bygge på eller foreta andre endringer av bygg eller grunn som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.

Styret kan heller ikke uten tilsvarende samtykke som i første ledd ta opp lån som sikres med pant i lagets eiendommer eller foreta andre rettslige disposisjoner over lagets eiendom som går ut over vanlig forvaltning.

§ 12.

Til å revidere lagets regnskaper velger generalforsamlingen en statsautorisert eller registrert revisor som skal gi revisjonsmelding til generalforsamlingen for hvert regnskapsår.

§ 13.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal på forhånd varsle alle andelseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst 1/10 del av lagets medlemmer skriftlig krever det og samtidig oppgir de sakene som ønskes behandlet.

Innkalling til så vel ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal skje skriftlig med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig innkalles med kortere varsel, som likevel skal være på minst 3 dager.

I innkallingen skal de saker som skal behandles, være klart oppgitt.

Årsregnskapet, årsmeldinga og revisjonsmeldinga skal sendes ut til alle andelseierne senest 8 dager før generalforsamlingen.

§ 14.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Årsberetning.
2. Regnskap.
3. Fastsettelse av styrets honorar.
4. Valg.
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Generalforsamlingen ledes av styrets formann, og alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall, dersom ikke annet følger av loven eller vedtektene. Ved eventuell stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 15.

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare foretas av generalforsamlingen og krever minst to tredjedeler av de angitte stemmer.

§ 16.

Vedtak om oppløsning av borettslaget kan alene treffes av to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst 4 ukers mellomrom, hvorav den ene skal være ordinær generalforsamling. Det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer på begge generalforsamlinger.

********
(Samtlige bestemmelser endret 2006.)